top of page
Anchor 1

          תכנון
 
משרד מורן מהנדסים מספק שירותי תכנון מפורטים של מערכות חשמל ותקשורת, הכוללים ייעוץ ראשוני, אבחון  המתקן  ולאחר מכן גיבוש ראשוני של תוכניות העבודה. לאחר קבלת תוכניות אדריכל נעשה תכנון מפורט תוך התחשבות בצרכי הלקוח ובתקני החשמל הנדרשים. בסיום שלב התכנון אנו מספקים מפרט תכני קבצי תוכניות מאושרות לביצוע, אומדן וכתב כמויות.

השלבים הבאים הם יציאה למכרז ולביצוע העבודות. בשלב זה ניתן לקבל שירותי יעוץ לבחירת הקבלן המבצע וליווי בכל שלבי הביצוע השונים של הפרויקט. ניתן לכלול בדיקות צמודות במהלך שלבי הביצוע והפקת דו"חות לצורך היצמדות לתכנוני המקור. בסיום העבודות, אנו עורכים פיקוח עליון לצורך בדיקת הליקויים ובדיקת התאמה לתוכניות המקור ולכתב הכמויות.

שירותים

         בדיקות
 

בדיקת בודק חשמל (כללי) - חשמלאי בודק   

בדיקות לצורכי הערכות ביטוח. בדיקות חשמל לפריסת החשמל באירועים/מופעים. בדיקת גנרטורים בהתקנה ארעית. בדיקה ורישום גנרטורים במשרד האנרגיה.

בודק מתקני חשמל במתח גבוה ומתח נמוך
בדיקות מתקני חשמל לצורך הכנסה לניצול ואישורם לאחר בנייתם. במידת הצורך הדו"ח יכלול כתב ליקויים לשיפור המתקן. בבדיקות אלו המשרד עושה שימוש בכל הציוד המתקדם העומד בתקנים הדרושים.

 

בדיקות בטיחות ומשטר הפעלות משולב במתקני חשמל (אינטגרציה)

בדיקות בטחות ומשטר הפעלות (אינטגרציה במתקני חשמל) הינן ברובן בדיקות הנדרשות בחוק החשמל בבניינים רבי קומות ובמתקנים מורכבים. דרישת הרשויות הורחבה לכל המתקנים על מנת להגביר את מערך המניעה ולחזק את הבטיחות במתקן. תכנון משטר הפעלות משולב (אינטגרציה) של מתקן החשמל בפועל מתוכנן ע"י מהנדסי החשמל לכן, מומלץ לבצע בדיקות בטיחות אלו בעזרת מהנדס חשמל רשוי לבדיקות חשמל.


ניתוח ממוחשב של הרמוניות / איכות החשמל ברשתות 
סוגי ההפרעות באיכות החשמל הם מתח חריג, שקיעות מתח, הרמוניות, הבהוב (flicker), אסימטריה במתחים ונחשולי מתח (voltage surge). תופעות אלו גורמות נזקים לציודים ומשפיעות על תפקודם.
אנו מבצעים מדידות וניתוח ממוחשב לצורך טיפול בהפרעות ומתן פתרונות.


בדיקות תרמוגרפיה

בדיקות תחזוקה למציאת כשלים במתקני חשמל, המבוצעות אחת לשנה בהתאם לדרישות החוק ו/או תקנות.הבדיקות כוללות דוחות מפורטים אשר להם מצורפים צילומים והדרכה לצורך תיקון הליקויים.חשוב לציין שסריקה זו מבוצעת ע"י מהנדס חשמל אשר יש באפשרותו לפענח תופעות מורכבות ברשת החשמל.   


בדיקות לצורך חיסכון באנרגיה
ביצוע אופטימיזציה במתקנים לצורך חיסכון בחשמל. במסגרת הבדיקה מופק דוח סקר אנרגטי, בהתאם לחוק מקורות האנרגיה. ע"פ החוק, כל גוף גדול חייב לדווח למשרד התשתיות הלאומיות על הפעולות שננקטו לצורך חיסכון באנרגיה. נכון להיום, השגת החיסכון מהווה מטרה חיונית וכלכלית למשק החשמל ולכל גוף כלכלי.

מדידות קרינה מרשת החשמל ומאנטנות סלולר
ביצוע מדידות על ידי מודד מוסמך באתר של שדות מגנטים והחשמליים, באמצעות מכשור יעודי ומכויל. הפקת דו"ח הכולל את תוצאות המדידה, הערכת סיכונים והמלצות לפתרונות.

       שירותים נוספים
 
חוות דעת מקצועית
ניתן לקבל חוות דעת מקצועית למתקני חשמל הקבילה בבתי משפט, בדיקה וניתוח של הצעות מכרזים ובוררויות בכל תחום החשמל. 

הדרכות לעוסקים בחשמל
אנו מבצעים הדרכות בתחום מערכות ההספק והבטיחות לעוסקים בחשמל זאת צורך הכשרת חשמלאים בכל רמות המתחים וקבלת הרישיונות בהתאם. 

 

הדרכת חקר כשלים במתקני חשמל

מבצעים הדרכות לעוסקים בחקירת דליקות הנגרמות בחלקן כתוצאה מכשלים במתקני חשמל וגורמות לנזקים עצומים בגוף וברכוש.


ביצוע
תחזוקת חדרי מיתוג, תחנות טרנספורמציה וכיול הגנות מתח גבוה. טיפול בכלי שייט וציוד ימי, מורשה משרד התחבורה אגף הספנות.

bottom of page